Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden
1. Inleiding
Kleurrijk Zorg biedt zorg en dienstverlening op basis van de afspraken in de zorgovereenkomst. Op deze zorgovereenkomst zijn onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze gelden voor alle vormen van zorg, ondersteuning en dienstverlening die Kleurrijk Zorg biedt: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding.

De zorg die Kleurrijk levert, kan op verschillende manieren worden gefinancierd:
vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die twee financieringswijzen kent, te weten Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB);
vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor de voor de financiering van huishoudelijke verzorging.

2. Financieringswijzen
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWBZ-gefinancierde zorg wordt vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Iedere inwoner van Nederland heeft recht op deze zorg. De Wet bepaalt dat de cliënt een eigen bijdrage verschuldigd is voor de geleverde zorg. Deze bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) aan de hand van het belastbaar inkomen van de cliënt. Zij maken hierbij gebruik van tabellen die door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn vastgesteld. In het geval dat de cliënt recht heeft op AWBZ-gefinancierde zorg, kan deze hiervan gebruik maken door middel van Zorg in Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Zorg in Natura (ZIN)
Nadat Kleurrijk Zorg een intake heeft gedaan bij cliënt, kan deze een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit kan inhouden dat het CIZ ook nog bij de cliënt op bezoek gaat, om te kijken hoeveel hulp deze nodig heeft. Vervolgens kan Kleurrijk Zorg zorg inzetten volgens de verkregen indicatie. Wanneer de indicatie is verlopen stopt de zorg of wordt er door Kleurrijk Zorg een vervolgindicatie aangevraagd voor de cliënt. De cliënt ontvangt van het CAK de factuur van de eigen bijdrage. De zorg die Kleurrijk Zorg verleent binnen het kader van ZIN wordt betaald door het Zorgkantoor.

Persoonsgebonden budget
Cliënten die langer dan 3 maanden zorg nodig hebben kunnen kiezen voor een Persoonsgebonden budget (PGB). Een budget kan de cliënt aanvragen bij de zorgverzekeraar. Hiervoor dient de cliënt zelf een indicatie aan te vragen bij het CIZ. Naar aanleiding van deze indicatie krijgt de cliënt een budget, waarvan de cliënt de zorg kan inkopen. De cliënt hoeft in dit kader geen eigen bijdrage te betalen. Deze is dan al berekend met het verkregen budget. De cliënt koopt in deze zelf de hulp in bij Kleurrijk Zorg. De cliënt ontvangt maandelijks een factuur van Kleurrijk Zorg voor de verleende zorg. De cliënt is verantwoordelijk dat de betaling uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum op de rekening van Kleurrijk Zorg staat bijgeschreven. De cliënt dient zelf bij te houden of het budget toereikend is. De tarieven voor PGB-zorg zijn terug te vinden in de tarievenlijst. Deze lijst is op te vragen bij Kleurrijk Zorg.


Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Voor de start van huishoudelijke hulp dient de gemeente van de woonplaats van de cliënt een indicatie afgegeven te hebben in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Vervolgens kan Kleurrijk Zorg de huishoudelijke zorg inzetten volgens de verkregen indicatie. Wanneer de indicatie is verlopen stopt de zorg of wordt er door de cliënt een vervolgindicatie aangevraagd.
3. Zorgverlening
Zorgdossier
Bij de start van de zorg- en dienstverlening ontvangt de cliënt een zorgdossier. De inhoud van het zorgdossier wordt aan de hand van de indicatie bepaald. Het zorgdossier ligt bij de cliënt thuis en is daar ter inzage voor de cliënt. In het zorgdossier worden afspraken over de te leveren zorg vastgelegd. Tevens wordt hierin door medewerkers gerapporteerd ten behoeve van overdracht. Het zorgdossier wordt bijgehouden door een medewerker van Kleurrijk Zorg. Ook worden andere administratieve werkzaamheden verricht ten behoeve van de cliënt, zoals telefonisch overleg en het bijhouden van een urenregistratie. Deze werkzaamheden vallen binnen het voor de cliënt vastgestelde aantal uren.

Planning van de zorg
Bij de planning van de zorg wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de cliënt. Ook wordt zoveel mogelijk een vaste tijd aangehouden. Het is echter mogelijk dat Kleurrijk Zorg de dagen en tijdstippen wijzigt waarop de zorg wordt verleend. Kleurrijk Zorg stelt de cliënt hiervan op de hoogte. Ook kan het voorkomen dat het noodzakelijk is van medewerker te wisselen. Bij ziekte of vakantie van de medewerker wordt een vervangende medewerker geboden.

Het is mogelijk dat de cliënt op de dag waarop de medewerker staat ingepland, zelf verhinderd is. Indien de cliënt de geplande zorg wil verschuiven naar een andere dag of
wil laten vervallen, dan verzoeken wij de cliënt om dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan Kleurrijk Zorg door te geven. Gebeurt dit niet, dan zal de geplande werktijd van de medewerker in rekening worden gebracht.

Woning betreden
De cliënt moet aanwezig zijn bij binnenkomst van de medewerker van Kleurrijk Zorg. Alleen bij uitzonderingen kunnen mogelijk andere afspraken gemaakt worden met Kleurrijk Zorg. Indien de cliënt de medewerker alleen in huis laat werken, is dit de verantwoordelijkheid van de cliënt.

Het kan noodzakelijk zijn dat de cliënt een huissleutel overdraagt aan een medewerker van Kleurrijk Zorg. Het betreft cliënten die om bepaalde redenen onvoldoende of niet in staat zijn de deur te openen voor de hulpverlener. Kleurrijk Zorg beslist of een sleutel in beheer wordt genomen. Bij het in beheer nemen van de sleutel(s) wordt door de cliënt een sleutelcontract getekend. Het sleutelcontract maakt onderdeel uit van het zorgdossier.

4. Randvoorwaarden voor levering van de zorg
Gedragsnormen
§ Kleurrijk Zorg gaat ervan uit dat de cliënt en de medewerker op een respectvolle wijze met elkaar omgaan.
§ Kleurrijk Zorg tolereert geen discriminatie op grond van seksuele geaardheid, huidskleur, geslacht of leeftijd.
§ De medewerker mag bij de cliënt geen last ondervinden van: seksuele intimidatie, overmatig alcohol of drugs gebruik, dreiging met geweld, discriminatie en gevaarlijke huisdieren.
§ Indien zich ernstige vormen van intimidatie door de cliënt voordoen, voelt Kleurrijk Zorg zich verplicht hiervan rapport op te maken en deze door te sturen aan de inspectie.
§ De medewerkers van Kleurrijk Zorg mogen geen cadeaus, geld of andere attenties aannemen.
§ De cliënt overhandigt geen pinpas en pincode aan de medewerker van Kleurrijk Zorg.

Benodigde middelen en materialen
§ De werksituatie dient te voldoen aan de voorwaarde dat de voor de zorgverlening noodzakelijke werkmaterialen/hulpmiddelen bij de cliënt aanwezig zijn. Bij de start van de zorg kan blijken dat bepaalde materialen nodig zijn, maar ook gedurende de zorgverlening. De cliënt wordt hierover door Kleurrijk Zorg geïnformeerd.

Arbeidsomstandigheden
§ De medewerkers van Kleurrijk Zorg werken volgens richtlijnen ten aanzien van arbeidsomstandigheden en hygiëne. Dit houdt onder meer in dat zij zwaar huishoudelijk werk moeten afwisselen met lichter werk. Ook dienen er voor bepaalde werkzaamheden hulpmiddelen aanwezig te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een hoog/laag bed, een tillift, een verhoogd toilet, etc.
§ Een belangrijk vereiste bij het verlenen van zorg zijn goede hygiënische omstandigheden. Dit is in het belang van zowel de cliënt als de medewerkers. Goede hygiënische omstandigheden voorkomen de overdracht van eventuele infectieziekten.
§ De medewerkers van Kleurrijk Zorg hebben het recht om binnen 1 uur een pauze van 5 minuten te nemen. De medewerkers kan dit in overleg met de cliënt indelen.

Grenzen aan de zorg
§ De medewerker is niet verantwoordelijk voor de verzorging van huisdieren.
§ Kleurrijk Zorg kan zorg weigeren of reeds ingezette zorg beëindigen of tijdelijk stopzetten als er redenen zijn op grond waarvan het verlenen van verdere zorg of gevraagde omvang daarvan in redelijkheid niet van Kleurrijk Zorg kan worden verlangd.
§ Kleurrijk Zorg kan de zorgverlening beëindigen als niet aan de betalingsafspraken voldaan wordt zoals in de zorgovereenkomst overeengekomen (betaling uiterlijk 14 dagen na factuurdatum).
§ Zorgweigering of zorgbeëindiging wordt in de procedure zorgweigering beschreven. Deze procedure is op te vragen bij Kleurrijk Zorg.

5. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de door Kleurrijk Zorg verleende zorg, verzoekt Kleurrijk Zorg de cliënt contact op te nemen met de directie. Indien de cliënt in overleg met de directie niet tot een oplossing kan komen, kan de cliënt ervoor kiezen de klacht schriftelijk in te dienen bij de klachtenfunctionaris of de externe klachtencommissie. Op dat moment treedt het Klachtenreglement van Kleurrijk Zorg in werking. De klachtenregeling, tezamen met het klachtenmeldingsformulier is opgenomen in het zorgdossier van de cliënt.

6. Privacy
De medewerkers van Kleurrijk Zorg hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de
cliënten aan wie zorg wordt verleend of is verleend in het verleden. Met personen die
niet bij het zorgproces bestrokken zijn, wordt niet over cliënten gesproken.
Kleurrijk Zorg legt van iedere cliënt op kantoor een cliëntdossier aan. Dit dossier is alleen toegankelijk voor de direct betrokken medewerkers. Het is mogelijk dat de cliënt, middels een schriftelijk verzoek aan de directie, inzage krijgt in zijn/haar cliëntdossier.

Er worden geen adresgegevens en/of telefoonnummer van de medewerker aan de cliënt verstrekt.

Meer informatie is opgenomen in het privacyreglement. Dit privacyreglement is op te vragen bij Kleurrijk Zorg.

7. Schade en verzekering
Tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden kan er onverhoopt materiële schade ontstaan. Hierbij kan gedacht worden aan het breken van servies of een onjuist gebruik van reinigingsmiddelen. In het algemeen geldt dat Kleurrijk Zorg de schade vergoedt die tijdens de zorgverlening door een medewerker wordt veroorzaakt. De cliënt van Kleurrijk Zorg heeft een eigen risico van
€ 45,- per schadegeval.

Kleurrijk Zorg heeft zich voor de wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. Indien er volgens de cliënt sprake is van schade wordt de cliënt verzocht dit binnen 72 uur telefonisch te melden bij de directie. Vervolgens meldt de cliënt schriftelijk de omvang van de schade en hoe deze is ontstaan. Indien vervanging mogelijk is wordt de aankoopbon tevens meegestuurd. Kleurrijk Zorg zal de schadeaangifte verder afhandelen met de verzekeringsmaatschappij.

8. Afwijkende afspraken
Als er afspraken gemaakt dienen te worden die afwijken van de hierboven genoemde
voorwaarden dan gaat dat altijd in overleg met Kleurrijk Zorg. Vervolgens zullen deze afwijkende afspraken in het zorgdossier worden genoteerd.

Kleurrijk Zorg gaat ervan uit dat de cliënt de voorwaarden waaronder Kleurrijk Zorg de zorg levert respecteert en dat de cliënt in een goede verstandhouding van de diensten gebruik zal maken. Indien er problemen zijn, dan wil Kleurrijk Zorg hierover graag met de cliënt in gesprek.


9. Algemene informatie
Kleurrijk Zorg is op werkdagen te bereiken tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Voor spoedgevallen is Kleurrijk Zorg 24 uur per dag bereikbaar mobiel bereikbaar. Indien van toepassing is dit vermeld in het zorgdossier.

Website: www.kleurrijkzorg.nl
E-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.